Nieuws

Duurzaam Asset Management voor Irado

  • Home
  • Nieuws
  • Duurzaam Asset Management voor Irado
Duurzaam Asset Management voor Irado

Duurzaam Asset Management voor Irado

WEL Company is door Irado gevraagd om Duurzaam Asset Management op te zetten in de vorm van een volwaardige afdeling en de implementatie van beheersoftware welke de processen van Asset Management volledig ondersteunt. Door het formuleren van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie, risico en prestatie en door het verbinden van actieplannen daaraan, worden de werkzaamheden van de medewerkers van de afdeling bepaald. Irado start met de voertuigen, het materieel en de containers binnen assetmanagement. Later kunnen hier bijvoorbeeld gebouwen aan worden toegevoegd.

WAT IS DUURZAAM ASSET MANAGEMENT?

Duurzaam Asset Management is de verbindende schakel tussen systemen als kwaliteitsmanagement, risicomanagement, verandermanagement en informatiemanagement. Deze systemen grijpen namelijk steeds meer in elkaar en er is behoefte om richting te kunnen geven. Daarom streeft Asset Management ernaar om balans te brengen tussen duurzaamheid, prestatie, acceptabele kosten en aanvaardbare risico’s van de beheerde Assets bekeken over hun hele levensduur.

Duurzaamheid - Duurzaamheid van assets kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Dit begint al bij de juiste keuze van de configuratie bij aanschaf. Zo kan het type brandstof en type motor een grote invloed hebben zo ook de grootte en het gewicht van het voertuig. Het is immers niet erg duurzaam om elke dag met een bus maar twee mensen te vervoeren of een vrachtwagen met een hele zware V8 motor die veelte veel vermogen levert voor het werkt wat er mee wordt gedaan. Het is dus zoeken naar innovatie van nieuwe technieken en de juiste configuratie voor de werkzaamheden die je wilt gaan doen met het voertuig.

Prestatie - Hoe beter de assets dus zijn afgestemd op de gebruikers en de werkzaamheden hoe duurzamer de assets worden maar ook hoe efficiënter kan worden gewerkt. Bij de aanschaf van de assets is het daarom van groot belang dat altijd in gesprek gegaan wordt met de gebruikers om vanuit hun expertise hun eisen en wensen te bespreken. Deze stap wordt te vaak over geslagen wat kan resulteren in verkeerd geconfigureerde voertuigen voor de werkzaamheden, ontevreden medewerkers, onveilige situatie en inefficiënte werkmethoden. Bij Asset Management moet je streven naar een zo groot mogelijke inzetbaarheid van de assets. Hierbij moet worden gedacht aan het verminderen van onverwachte stilstand en verhogen van optimaal geplande stilstand voor (preventief)onderhoud. Maar ook kan worden gekeken hoe vaak en hoelang voertuigen en materieel per dag worden gebruikt. Wellicht kan het gebruik van twee voertuigen of materieel worden gecombineerd waardoor 1 voertuig of materieel minder nodig is. Dit is niet alleen duurzamer maar zorgt er ook voor dat de kosten omlaag gaan.

Acceptabele kosten - Het doel is bij Asset Management om de kosten beheersbaar en acceptabel te maken. Dit kan je voor Asset Management doen door kosten van de Assets te bekijken over de hele levensduur van de asset (Total Cost of Ownership, TCO) en keuzes op basis daarvan te baseren. Daarnaast kan er worden gestuurd op het verlagen van onnodige kosten die ontstaan door oneigenlijk gebruik of ongeplande stilstand

Aanvaardbare risico's - Deze twee zaken zijn voorbeelden van risico’s die ontstaan bij het gebruik van de Assets. Het is belangrijk dat er geen (overhaaste) keuzes worden gemaakt zonder een afweging te hebben gemaakt of de risico’s die bij het gebruik kunnen ontstaan aanvaardbaar zijn. Die risico’s moeten dan ook helder zijn en daarom is een onderdeel van Asset Management om te onderzoeken welke risico’s er zijn en te overwegingen of deze aanvaardbaar zijn. Zijn de risico’s aanvaardbaar dan moet er een plan worden gemaakt hoe de risico’s te beheersen. Dus welke maatregelen moeten er worden getroffen om het risico zo laag mogelijk te houden.


IRADO

Irado gaat en staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat ze verstandig omgaan met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Dit geldt dus ook voor hun assets. MVO doet Irado door de optimale balans te zoeken tussen acceptabele kosten, presentatie, aanvaardbare risico’s en met nadruk op duurzaamheid.

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als: “Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van
het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Duurzaamheid is een mooi streven voor een organisatie als Irado die service verleent aan de burgers op het gebied van afval inzameling en beheer van de openbare ruimte (de behoefte van het heden). Door dit streven wordt er dus niet alleen op de korte termijn doelstellingen gefocust maar wordt ook bijgedragen aan de lange termijn doelstellingen voor de toekomstige generatie. De assets van Irado kunnen een significante bijdrage leveren aan het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen en daarom kiest Irado voor het duurzaam assetmanagement.

KLANTWAARDE

De afdeling Assetmanagement, die de operatie zal dienen, is de klant. Er moet worden gestreefd om zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor de klant. Om dit te kunnen doen moet bekend zijn wat die waarde voor de klant inhoudt. Dit kan per gebruiker verschillen. Daarnaast hebben de verschillende leidinggevenden bepaalde klantwaarden waar aan moet worden voldaan. Tevens kunnen deze klantwaarden veranderen. Daarom is het van belang regelmatig overleg te hebben met de belanghebbenden over hoe geleverde service voldoet aan hun klantwaarde. Klantwaarde kan iets concreets zijn zoals een juist geconfigureerd voertuig, maar ook de juiste communicatie, rapportage en service van de afdeling behoren hiertoe.

CONTINU VERBETEREN

Voor goed assetmanagement en dus het behalen van de gestelde doelen zal moeten worden gestreefd naar het continu verbeteren van de processen en werkmethoden. Basis hiervoor is een vastgelegd optimale proces- en afdelingsstructuur welke bij iedereen gekend is en welke opgevolgd wordt. Dit geldt zowel voor de klant, de medewerkers en de leveranciers van de afdeling assetmanagement. Deze stevige basis zorgt ervoor dat de afdeling ook flexibel kan zijn en continu kan blijven verbeteren om in te spelen op veranderingen van de eerder genoemde klantwaarden, de markt en het verhogen van de efficiëntie.

TRANSPARANTIE VAN ASSETMANAGEMENT BINNEN IRADO

Er wordt gestreefd naar transparantie door zichtbare en tastbare Asset Management. Dit zal worden behaald door aan de betrokken afdelingen bruikbare rapportages over verschillende niveaus te leveren, waarover regelmatig overleg zal plaatsvinden om zo afwijkingen op tijd te signaleren en om samenwerking met de afdeling te stimuleren. Daarnaast wordt er geregeld naar de organisatie gecommuniceerd over de doelstellingen, projecten en resultaten van de afdeling via interne informatiebronnen.

Irado's streven naar duurzaamheid en efficiency past volledig binnen de kernwaarden van WEL Company. Wij zijn dan ook zeer blij met dit initiatief en helpen Irado hier graag bij. Op naar een duurzamere wereld!


© Copyright WEL . Alle rechten voorbehouden. Website door Kendrix.